26 lipca 2017 r.

Ogólnodostępne pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany przepisów pozbawiających praw nabytych. - pobierz PDF

 

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

20 lutego 2017 r.

Opinia SITK RP O/Krosno w sprawie zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do przewozu dłużyc. - czytaj Opinię

Dyskryminacja polskiego transportu drogowego w UE - "Po stronie prawdy" - od 19 do 32 minuty materiał związany z zaistniałym problemem


 

16 stycznia 2017 r.

Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. ) z dnia 30 września 2016 r. i 2 stycznia 2017 r. - czytaj Pismo


 

8 grudnia 2016 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie ustalania masy przyczep - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

23 listopada 2016 r.

Pismo do MIiB z dnia 02 listopada 2016 r. - uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych projektów procedowanych rozporządzeń - czytaj Pismo oraz Załącznik do pisma

Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień do projektu - czytaj Uzgodnienia

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu - czytaj Konsultacje publiczne


 

22 listopada 2016 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie numeru VIN w pojazdach - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

05 kwietnia 2016 r.

Wniosek o zmianę art. 84 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów - czytaj Wniosek


 

09 grudnia 2015 r.

Pismo skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy wraz z odpowiedzią - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

19 listopada 2015 r.

Wniosek o udzielenie wykładni operatywnej wystosowany do Starostwa w B. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

19 listopada 2015 r.

Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych po 31.12.2015 r. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

09 listopada 2015 r.

Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pobierania opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

09 listopada 2015 r.

Uwaga do projektu z dnia 20.10.2015 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.czytaj Pismo


 

09 października 2015 r.

Pismo do MIiR - przeprowadzanie badań technicznych po 31 grudnia 2015 r. - czytaj Pismo


 

14 lipca 2015 r.

Wyrok w sprawie przeprowadzania badań technicznych na podstawie pokwitowania.

Tematyka związana z tym zagadnieniem omawiana była podczas seminariów szkoleniowych maj-czerwiec 2015 r. W prezentowanych materiałach podobnie jak Sąd w uzasadnieniu wskazywaliśmy, że nie ma obowiązku ubiegania się o pozwolenie czasowe „pokwitowanie może być dokumentem uprawniającym do użytkowania pojazdu na określonych warunkach. W wydanym pokwitowaniu można zezwolić na używanie pojazdu przez określony czas i w określonym celu - dojazdu pojazdem dla przeprowadzenia okresowego badania technicznego. Czyli dokumentem spełniającym w tym zakresie taką samą rolę jak pozwolenie czasowe.”

W uzasadnieniu można znaleźć jeszcze inne argumenty przemawiające za tym, iż pogląd inspektorów kontrolujących staje kontroli pojazdów oraz organów – w tym orzekającego - był błędny. -  czytaj Wyrok


 

29 maja 2015 r.

Pismo do MIiR - konsultacje w sprawie blokady alkoholowej - czytaj Pismo


 

9 marca 2015 r.

W związku z otrzymaniem przez SITK RP O/Krosno odpowiedzi z MIR zostało sporządzone i wysłane pismo do PRM w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic.  - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

18 lutego 2015 r.

Pismo SITK RP O/Krosno z dnia 16-01-2015 r. w sprawie przeprowadzania badań technicznych po 31 grudnia 2015 r. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

12 lutego 2015 r.

Druga odpowiedź w sprawie wniosku złożonego do MIR dnia 27-11-2014 r. w zw. z pismem wysłanym dnia 16-01-2015 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

3 lutego 2015 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie imiennego uprawnienia diagnosty samochodowego - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

23 stycznia 2015 r.

Pismo do MIiR z dnia 16.01.2015 w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

20 stycznia 2015 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do MIiR w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych - czytaj Pismo


  

7 stycznia 2015 r.

Odpowiedź na wniosek do MIiR z dnia 27.11.2014 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Odpowiedź

Odpowiedź na pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych o dmc powyżej 3,5 t. - czytaj Odpowiedź

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.  


 

5 stycznia 2015 r.

Odpowiedź na wniosek z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która wprowadziła nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 


 

12 grudnia 2014 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno z dnia 09.12.2014 r. w sprawie drukowania zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

01 grudnia 2014 r. 

Wniosek do MIiR z dnia 27.11.2014 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo

Pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych o dmc powyżej 3,5 tony. - czytaj Pismo

Pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. - uwagi do projektu rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. - czytaj Pismo


 

13 października 2014 r.

Pismo w sprawie wykreślania punktów 1 i 2 na pierwszej stronie zaświadczenia. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

30 września 2014 r.

Wyjaśnienie do pisma z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. - czytaj Wyjaśnienie


 

26 września 2014 r. 

Pismo do Wydziału Komunikacji w sprawie wyznaczania terminów następnego badania technicznego. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

22 września 2014 r. 

Pismo do Wydziału Komunikacji w sprawie stosowania prawa administracyjnego, gdy ostatni dzień terminu następnego badania technicznego przypada w sobotę lub niedzielę. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

10 września 2014 r.

Opinia prawna w sprawach zwiazanych z rejestracją pojazdów - miejsce zamieszkania, zameldowania wnioskodawcy.czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie dokumentów wydawanych w związku z zagubieniem dowodu rejestracyjnego -  czytaj Opinie

Opinia prawna - pełnomocnictwo przy rejestracji pojazdu. -  czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie dokumentow rejestracyjnych - dopuszczalności stosowania innych wykładniczytaj Opinie

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

12 sierpnia 2014 r.

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw.  - czytaj Uwagi


 

01 sierpnia 2014 r.

Opinia prawna w sprawie wydawania zaświadczeń. - czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów w przypadu pierwszej rejestracji w Polsce pojazdu w określonych przypadkach. - czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie postępowania przy rejestracji pojazdu. - czytaj Opinie

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

31 lipca 2014 r.

Pismo do KGP w sprawie dopuszczania do ruchu drogowego pojazdów bez ważnych badań technicznych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

31 lipca 2014 r.

Wniosek w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która wprowadziła nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. - czytaj Wniosek

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

23 czerwca 2014 r.

Łódzki organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w dniu 16 czerwca 2014 r. sporządził i rozesłał pismo w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo


  

14 maja 2014 r.

Odpowiadając na pismo z dnia [...] i monit z dnia [...] w sprawie dostosowania możliwości programu SKP PRO do uwag zawartych w piśmie pokontrolnym nr [...] w zakresie kwestionowania treści wyniku badania, jakoby jest niezgodne z objaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, należy uznać, że zarówno inspektor TDT w Warszawie, jak i pracownicy Starostwa Powiatowego w P. nie są przygotowani/przeszkoleni w zakresie właściwego rozumienia treści zawartej w objaśnieniu do w/w rozporządzenia. Lakoniczne stwierdzenie w piśmie w/w urzędu cytat „Uwagę należy zwrócić na właściwe wykreślenie treści pozycji 1 i 2 w zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu technicznym” nie zawiera stosownego wyjaśnienia/uzasadnienia potwierdzającego konieczność wprowadzenia zmian do programu SKP PRO. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

29 kwietnia 2014 r.

Informacja w sprawie wyniku toczonego postępowania przez Prokuraturę związana z wykonaniem badania techniczego pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


  

15 kwietnia 2014 r.

Wyrok WSA w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Szczegóły orzeczenia z dnia 01.04.2014 r.  


 

31 marca 2014 r. 

"Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości, wypracowana przez grupę roboczą powołaną w przedmiotowej sprawie"- przedstawione opracowanie 22 tez jest wynikiem prac grupy roboczej powołanej w dniu 17 grudnia 2012 r. 


 

06 marca 2014 r. 

Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka...  


 

14 stycznia 2014 r.

Pismo oraz wniosek w sprawie waloryzacji i urealnienia cen oraz rozszerzenia katalogu o nowe pozycje w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.


 

05 grudnia 2013 r.

Opinia nr 1/12/2013/SKP w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie:

Czy diagności samochodowi zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów, w przypadku przeprowadzania badania technicznego określonego w art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, mają obowiązek określania wyniku jako negatywny w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych w Polsce oraz pojazdów niezarejestrowanych w Polsce doposażonych w tablice rejestracyjną np. z Niemiec?

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

28 listopada 2013 r.

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyznaczania terminu badania technicznego. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

12 listopada 2013 r.

Wydawanie pozwoleń czasowych, w sytuacji braku wiedzy ze strony urzędników o stanie technicznym pojazdu.


 

31 października 2013 r.

Porada prawna z Ministerstwa w sprawie pojazdów z adnotacją VAT.


 

16 października 2013 r.

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie badań pojazdów wyposażonych w instalację gazową.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

04 lipca 2013 r.

Trzy "Szkoły?" - wyznaczanie terminów po ich upływie

Która wybrać aby Prezydent lub Starosta nie cofnął uprawnień?


 

13 maja 2013 r.

Pismo w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

17 stycznia 2013 r.

Pytanie skierowane do Ministerstwa Transport w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych.


 

15 stycznia 2013 r.

Informacja MTBiGM w sprawie oceny zagranicznych tablic rejestracyjnych podczas badania technicznego pojazdów.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

16 listopada 2012 r. 

Stanowisko w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych. 


 

24 września 2012 r.

Pismo do Kancelarii Adwokackiej w sprawie wyjaśnienia poglądu przedstawianego w opiniach prawnych, w związku ze stanowiskami prezentowanymi przez MTBiGM - jak liczymy termin w przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

5 sierpnia 2011 r.

Odpowiedź na pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego z dnia 24.05.2011 r.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

6 czerwca 2011 r.

List do Premiera - w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego z dnia 24.05.2011 r.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

6 lutego 2011 r.

Pismo do KGP  - w sprawie liczenia terminu nastepnego badania technicznego wraz z odpowiedzią.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.