05 kwietnia 2017 r. 

NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Po polskich drogach poruszają się setki tysięcy pojazdów, które nie powinny zostać dopuszczone do ruchu ze względu na ich zły stan techniczny. Sprzyja temu rosnący import coraz starszych samochodów z Europy Zachodniej, których właściciele bez problemu na konkurencyjnym rynku załatwiają stempel dopuszczający auto do ruchu. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że ponad połowa skontrolowanych stacji wykonywała badania samochodów powierzchownie – w niepełnym zakresie lub urządzeniami, które nie spełniały wymagań. W dużej mierze jest to konsekwencja słabego nadzoru starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i zatrudnionymi w nich diagnostami.

(….)

Nadzór nad SKP w zakresie spełniania warunków lokalowych i wyposażenia Zdecydowana większość starostów (18 z 21) nienależycie nadzorowała stacje kontroli pojazdów pod względem tego czy mają odpowiednie warunki lokalowe i sprzęt do prowadzenia diagnostyki pojazdów.

(….)

Diagności pomimo ujawnienia w trakcie badań diagnostycznych poważnych usterek dotyczących m.in. układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia pojazdu i oświetlenia nie zatrzymywali dowodów rejestracyjnych, co jest ich obowiązkiem. Z kolei starostowie w powyższych sytuacjach nie cofali uprawnień diagnostom, co z kolei jest ich obowiązkiem.

Informacja prasowa - https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dopuszczeniu-pojazdow-do-ruchu-drogowego.html

NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego - informacja szczegółowe (Plik PDF)

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne):

Delegatura NIK w Białymstoku

Delegatura NIK w Kielcach

Delegatura NIK w Lublinie

Delegatura NIK w Olsztynie

Delegatura NIK w Rzeszowie

Departament Infrastruktury


 

21 lutego 2017 r.

Kto odpowiada za niewłaściwe działanie programu na stacji kontroli pojazdów?

"Diagnosta odpowiada za prowadzone badania oraz za treść wypełnianej dokumentacji. Tym bardziej zatem, gdy wiadome jest niewłaściwe działanie programu, na diagnoście ciąży obowiązek szczególnej kontroli tych danych, które komputer generuje..."

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. czytaj Wyrok


 

24 listopada 2016 r. 

17 interpretacji podatkowych związanych z opłatą ewidencyjną, które potwierdzają poglądy prezentowane podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP o/Krosno oraz SUNRISE P.H.U.  - czytaj Interpretacje podatkowe


 

23 listopada 2016 r. 

SKP od A do Z - czytaj artykuł autoEXPERT


 

24 października 2015 r.

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. Diagnosta wyznaczał terminy poprzez dopełnianie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi kasacyjnej za nieusprawiedliwione i oddalił ją na podstawie art. 184 p.p.s.a.  - czytaj Wyrok


 

16 października 2015 r.

Felieton dotyczący Cepik 2.0 - czytaj felieton


 

11 września 2015 r. 

Zły stan techniczny aut powodem wielu wypadków w Polsce - czytaj artykuł autoEXPERT 


 

06 listopada 2014 r. 

Czy urzędnik może wystawić czasowe dopuszczenie do ruchu nie znając stanu technicznego pojazdu - czytaj artykuł autoEXPERT 


 

04 listopada 2014 r.

Informacja dla właścicieli komisów samochodowych oraz osób sprowadzających samochody z zagranicy - czytaj


 

 

03 października 2014 r.

Pozwolenie czasowe nie dla pojazdu z zatrzymym dowodem rejestracyjnym - czytaj 


 

17 września 2014 r.

Okresowe badanie techniczne pojazdu po raz pierwszy a rejestracja czasowa - czytaj

Zmiany konstrukcyjne samochodu przed jego rejestracją - czytaj


 

13 maja 2014 r.

CEPiK 2.0 - sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej w MSW z udziałem przedstawiciela firmy Japa Software.


 

04 czerwca 2013 r.

Jak zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji GIODO oraz co powinno zawierać?


 

15 maja 2013 r. 

Zbiorniki IRENE dozwolone. Sąd drugi raz obalił decyzję niekorzystną dla producenta samochodowych zbiorników na gaz - znów ze względów proceduralnych.


 

Oznaczenie stacji kontroli pojazdów.


 

Badanie przydatności do ruchu drogowego - dyrektywa WE.