CEPiK 2.0

Ważne informacje i dokumenty związane z CEPiK 2.0


 

25 lipca 2017 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. - czytaj PDF

Uzasadnienie - czytaj PDF

 

Źródło: www.sejm.gov.pl


 

06 lipca 2017 r.

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów w zakresie centralnej ewidencji pojazdów zakłada projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który w środę przyjął rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Obecna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, co do zasady, przyspieszy wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP)

Przepisy dotyczące CEP zaczną obwiązywać od 30 października 2017 r. Jak wyjaśniono, jest to efekt działań naprawczych, podjętych wobec sytemu CEPiK 2.0, których jednym z elementów jest etapowe uruchomianie jego zmodernizowanej wersji.

Czytaj więcej na www.mc.gov.pl

 


 

03 lipca 2017 r.

cepik 2.0 prezentacja

 


 

03 lipca 2017 r.

informacje dla skp

 Źródło: www.mc.gov.pl


 

08 maja 2017 r. 

podrecznik cepik

Podręcznik użytkownika aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów.  - Pobierz PDF

Źródło: www.cepik.gov.pl 


 

06 marca 2017 r. 

zalecenia cepik

Zalecenia, rekomendacje i wytyczne bezpieczeństwa dla stacji kontroli pojazdów  - Pobierz PDF

Źródło: www.mc.gov.pl 


 

03 marca 2017 r.

konferencje dla starostw

 Źródło: www.mc.gov.pl


 

22 lutego 2017 r.

Uprzejmie informuję, że nasz aktywny udział w dedykowanych spotkaniach jest niezwykle istotnym elementem wdrożenia CEPiK 2.0 w Stacjach Kontroli Pojazdów i przyczynia się do wprowadzenia funkcjonalnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie wprowadzania danych do ewidencji i do bezpiecznej komunikacji z Centralną Ewidencją Pojazdów (CEP).

Prezentacje i rozwiązania, które zostaną przedstawione na seminariach szkoleniowych jednoznacznie wspomagają wdrożenie CEPiK 2.0 na SKP i są zgodne z wytycznymi MC/COI i MIB.

W dniu 23-02-2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się spotkanie podsumowujące prace w ramach warsztatów legislacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem ramowym CEPiK 2.0 od marca 2017 r. rozpoczyna się zadanie dotyczące przygotowania scenariuszy testowych oraz planu testów akceptacyjnych, dlatego w dniu 27-02-2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu zagadnień dotyczących głównie: zakresu testów, scenariuszy testowych oraz koncepcji przeprowadzenia testów UAT.

Najistotniejsze kwestie związane z wdrożeniem CEPiK 2.0 będziemy omawiać podczas seminariów szkoleniowych po zakończeniu prac związanych z możliwością wykonywania testów przez stacje kontroli pojazdów (szczegóły na spotkaniach). Przedstawimy, także innowacyjne rozwiązania związane z wprowadzaniem danych do CEP i komunikacją z CEP oraz nowe innowacyjne elementy w SKP PRO wspomagające wykonywanie badań technicznych pojazdów.

Ponadto omawiane będą nowe tematy dotyczące funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, ściśle związane z pracą diagnosty samochodowego.

O terminie i tematyce organizowanych przez SITK RP O/Krosno seminariów szkoleniowych poinformujemy w najbliższym czasie.


 

17 stycznia 2017 r. 

Uprzejmie informuję, że w ramach Programu CEPiK 2.0 podczas odbytych warsztatów legislacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale Centralnego Ośrodka Informatyki oraz głównych użytkowników i dostawców przewidziano możliwość zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2017 r. uwag do projektów ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie obszaru badań technicznych pojazdów.

Według mojej oceny projekty nie pokrywają się z oczekiwaniami środowiska związanego z badaniami technicznymi pojazdów, w szczególności projekt z dnia 30 września 2016, który został poddany konsultacjom publicznym. W procesie wdrożenia zmian nie uwzględniono w nim między innymi wszystkich wymogów, dlatego uważam, że tylko pełna i właściwa implementacja dyrektywy może zapewnić porządek prawny w przepisach krajowych.

Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu z dnia 16 stycznia 2017 r. - czytaj Wyjaśnianie spraw

Projekt z dnia 30 września 2016 r. dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uzgodnienia http://legislacja.rcl.gov.pl/

Konsultacje publiczne http://legislacja.rcl.gov.pl/


 

8 grudnia 2016 r.

NOWE OTWARCIE PROJEKTU CEPIK 2.0

Zaktualizowany harmonogram, podział wdrożenia na etapy, powołanie programu na szczeblu międzyresortowym, zaangażowanie i współpraca wszystkich interesariuszy oraz weryfikacja przepisów – program CEPiK 2.0 będzie prowadzony w zupełnie nowy sposób.

https://www.coi.gov.pl/artykul/nowe-otwarcie-projektu-cepik-2-0.html


 

6 grudnia 2016 r.

Komunikat CEPiK

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w ramach Programu CEPiK 2.0 rozpoczyna się cykl warsztatów legislacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale Centralnego Ośrodka Informatyki oraz głównych użytkowników i dostawców. (....)

Dla Państwa jako Producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów dedykowaną grupą w obszarze badań technicznych pojazdów jest Zespół Legislacyjny ZL3_SKP, w którego skład wchodzą także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

W związku z powyższym, zgodnie z harmonogramem warsztatów legislacyjnych, uprzejmie zapraszam na I spotkanie Zespołu Legislacyjnego ZL3_SKP (obszar: badania techniczne), które odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (....)

Jednocześnie, w przypadku zidentyfikowania potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach, proszę o przygotowanie na przedmiotowe spotkanie propozycji konkretnych zapisów dotyczących obszaru badań technicznych. (...)

Biuro Projektu CEPiK 2.0


 

30 listopada 2016 r.

W dniu 28-11-2016 roku odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji posiedzenie poświęcone dalszej integracji w ramach systemu CEPiK 2.0. Planowane przesunięcie startu systemu na dzień 04 czerwca 2018 roku NIE DOTYCZY stacji kontroli. Podłączenie WSZYSTKICH stacji kontroli jest zaplanowane na ostatni weekend sierpnia: 26-28 sierpnia 2017 roku. Start testów integracyjnych jest zaplanowany pod koniec kwietnia 2017 roku. W związku z tym prosimy nadal występować o certyfikaty VPN oraz ewentualne odnowienia certyfikatów SSL wykorzystywanych w bieżących transmisjach do "starego" CEPiK-u (nie później niż 30 dni przed upływem terminu).


 

13 listopada 2016 r.

WPROWADZENIE CEPIK 2.0 ZOSTANIE PRZEŁOŻONE.

Prace związane z wdrożeniem CEPiK 2.0 wśród podmiotów związanych z badaniami technicznymi pojazdów nie zostały zawieszone. W dalszym ciągu nie należy zwlekać np. z występowaniem o wydanie certyfikatu VPN. W przypadku "spiętrzenia" wniosków, może zaistnieć sytuacja, w której czas oczekiwania na wydanie certyfikatów może znacznie się wydłużyć. Każdy przedsiębiorca powinien odpowiednio przygotować stację kontroli pojazdów, aby w przypadku wdrożenia CEPiK 2.0 nie doszło do przymusowej przerwy w pracy.

Poniżej komunikat z dnia 8 listopada 2016 r. potwierdzający informacje przekazane podczas dotychczas odbytych szkoleń i wysłanych korespondencji związanych z wdrożeniem CEPiK 2.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień dobry,

 

uprzejmie informuję, iż aktualnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów, przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących CEPiK 2.0 z dnia 1 stycznia 2017 r. na dzień 4 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowo informuję, że w Ministerstwie Cyfryzacji trwa opracowywanie harmonogramu Programu CEPiK 2.0 uwzględniającego modułowe wdrażanie systemu CEPiK 2.0.

Efektem powyższych prac będzie możliwość wcześniejszego uruchamiania poszczególnych etapów systemu CEPiK 2.0.

 

Po zakończeniu uzgodnień Ministerstwo Cyfryzacji przekaże stosowne informacje do Interesariuszy. Komunikaty w zakresie CEPiK 2.0 będą także umieszczane na portalu informacyjnym www.cepik.gov.pl.

 

Jednocześnie, w związku z zakładaną możliwością modułowego wdrażania systemu CEPiK 2.0, informuję, że Stacje Kontroli Pojazdów powinny nadal wnioskować do Ministerstwa Cyfryzacji o wydawanie certyfikatów do systemu produkcyjnego CEPiK 2.0.

 

Z poważaniem,

 

Biuro Projektu CEPiK 2.0


 

29 września 2016 r.

Po kilkudniowej awarii na serwerach CEPIK wszystko wróciło do normy. Testy są już dostępne.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW 

 

Proszę niezwłocznie występować o wydanie certyfikatu VPN. W przypadku "spiętrzenia" wniosków pod koniec roku, może zaistnieć sytuacja, w której czas oczekiwania na wydanie certyfikatu może wynieść nawet 3 miesiące. Czyli przymusowa przerwa w pracy..., bez ważnego certyfikatu wykonywanie badań technicznych będzie NIEMOŻLIWE !!!

 

Poniżej umieszczono w formacie PDF dokumentację Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, opisujący zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2017 roku dotyczący wszystkich stacji kontroli pojazdów. 

CEPIK 2.0 - link do szczegółowych informacji o certyfikatach SSL i VPN - dla certyfikatów odnawianych i nowych

CEPIK 2.0 - wzór wypełnienia wniosku o certyfikat VPN
CEPIK 2.0 - wzór wypełnienia wniosku o certyfikat SSL 

CEPIK 2.0 - link do wniosków o certyfikaty  - jako podmiot proszę wybrać "Stacja Kontroli Pojazdów" i wypełnić odpowiedni wniosek wg jednego z wzorów zamieszczonych poniżej. UWAGA: dla certyfikatu SSL (nowego lub odnowienie) należy wybrać "wniosek o certyfikat klucza publicznego dla operatora w pliku".

 

CEPIK 2.0 - link do pobrania oprogramowania CISCO - w sekcji "Pliki VPN do pobrania (po autoryzacji)", pobrać pliki konieczne do połączenia VPN (pobranie jest możliwe tylko po autoryzacji dotychczasowym certyfikatem - karta kryptograficzna musi znajdować się w czytniku!):
CEPIK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów
CEPIK 2.0 - dostęp VPN (certyfikat VPN)
CEPIK 2.0 - jak wykonać połączenie testowe (weryfikacja połączenia VPN)

Na stronie CEPiK umieszczono do pobrania pliki obsługujące połączenie VPN:

  • Klient VPN Cisco AnyConnect.msi (przetestowany - działa poprawnie) 
  • Klient Cisco VPN tzw. Stary klient VPN.zip (przetestowany - działa poprawnie) 
  • Profil do klienta Cisco AnyConnect.xml (przetestowany - działa poprawnie)

 

Uruchom połączenie do CEPIK za pośrednictwem klienta VPN, umieść kartę z certyfikatem SSL w czytniku i wykonaj POŁĄCZENIE TESTOWE

[Moduł testowy]

 

Żródło:  www.japa.com.pl

 


 

14 września 2016 r.

Zdalna certyfikacja kart

W związku z często powtarzającymi się problemami z obsługą apletu do zdalnej certyfikacji kart dotyczących systemu Windows XP i Vista informujemy, że aplet obsługuje jedynie aktualne wspierane systemy operacyjne.

Komunikat zamieszczony na stronie CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci


 

 

08 września 2016 r.

Wdrożenie CEPiK 2.0 - stan na dzień 08 września 2016 roku.

Na posiedzeniu dnia 8 września 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji kolejny raz pokazano (ten stan trwa od 26 kwietnia 2016 r.), że firmy Japa Software oraz ZUI TOP (spośród wszystkich producentów, których programy funkcjonują na stacjach) są najbardziej zaawansowanymi integracyjnie podmiotami w zakresie implementacji wszystkich dostępnych metod związanych z wdrożeniem CEPiK 2.0.

Potwierdzenie znajduje się na stronie CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/...

 


 

23 sierpnia 2016 r.

Obecnie każda stacja kontroli pojazdów powinna bezzwłocznie wystąpić o certyfikat VPN.

 

Kolejne posiedzenia w Ministerstwie Cyfryzacji Komitetu  Sterującego do spraw integracji odbędą się w dniach:

 

08.09.2016   -   zdanie relacji ze stanu przygotowań przez każdego z interesariuszy. 

04.10.2016   -   zakończenie integracji. 

08.11.2016   -  zakończenie testów dymnych wszystkich grup, potwierdzenie gotowości interesariuszy do wdrożenia produkcyjnego.

 


 

16 sierpnia 2016 r.

Wdrożenie CEPiK 2.0 - stan na dzień 2 sierpnia 2016 roku.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. podczas V posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu „Integracja” w MC Pan Adam Waszkiewicz (COI) wskazał, że producentem z najbardziej zaawansowanym stanem prac związanym z wdrożeniem CEPiK 2.0 jest firma JAPA Software i ZUI TOP, które zaimplementowały wszystkie dostępne metody (request-response), łącznie z obsługą VPN. Ponadto najwięcej uwag związanych z wdrażaniem CEPiK 2.0 zgłosił przedstawiciel JaPa wraz z firmami współpracującymi.

Informuję, że aktualnie aplikacja do obsługi wniosków o certyfikaty obsługuje również zdalną certyfikację i recertyfikację kart kryptograficznych CERTUM. O ile będzie konieczne polecam rozważenie zakupu kart CERTUM podanych na stronie www.sunrise-phu.pl - bez znaczenia jest to, że na stacji używana była inna karta.

 

Wejście w życie CEPiK 2.0 może przyczynić się do zakupu wersji sieciowej w przypadku przeprowadzania badań technicznych w sposób ciągły przez 2 diagnostów na zmianie. Wyposażenie stacji kontroli pojazdów w wersję sieciową pozwoli na otwarcie dwóch badań i kolejnych w tym samym czasie. Instalując oprogramowanie w wersji sieciowej otrzymujemy niezależny dostęp np. do rejestru badań z każdego stanowiska oddzielnie. Zwiększy to też przepustość we wspólpracy z platformą CEPiK 2.0.

Komunikat zamieszczony na stronie CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/...


 

16 sierpnia 2016 r.

Oferta firmy BP Group

AIDC C-Station™ by DELL zgodny z CEPIK 2.0 dla Stacji Kontroli Pojazdów

Stacja komputerowa AIDC C-Station™ została stworzona przy współpracy z firmą DELL, która jest globalnym producentem profesjonalnego sprzętu komputerowego. Komputer posiada odpowiednio dobrane komponenty, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz jakości pracy na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów. Każde urządzenie poddawane jest personalizowanej konfiguracji systemu oraz dedykowanego oprogramowania pod kątem wymogów CEPIK 2.0.

 

Szczegóły oferty AIDC C-Station™ - Pobierz PDF

Druk zamówienia AIDC C-Station™ - Pobierz PDF

Pismo z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie możliwości zakupu AIDC C-Station™ dla CEPiK 2.0 w ramach oferty leasingowej  - Pobierz PDF

Wstępna symulacja zakupu zakupu AIDC C-Station™ dla CEPiK 2.0 w ramach oferty leasingowej - Pobierz PDF


 

2 sierpnia 2016 r.

Informacja ze strony www.cepik.gov.pl/aktualnosci

ZDALNA CERTYFIKACJA KART KRYPTOGRAFICZNYCH

Uprzejmie informujemy, że ze względu na problem z wysyłaniem e-maila do wnioskodawcy zawierającego część kodu jednorazowego, który jest niezbędny do poprawnej generacji certyfikatu przez użytkownika, zdalna certyfikacja/recertyfikacja kart oraz certyfikatów VPN jest w tej chwili utrudniona. Trwają prace naprawcze. Wpływające wnioski są na bieżąco wprowadzane do systemu, niemniej czas realizacji wniosków o certyfikat do systemu CEPiK 2.0 może być wydłużony. Przewidywany czas rozwiązania problemu wynosi 3 dni robocze.


 

21 lipca 2016 r.

Pismo firmy BP Group (AIDC Solutions) w sprawie komunikacji z CEPiK 2.0 od 1 stycznia 2017 r. - Pobierz PDF

Przykład jak wypełnić "Wniosek o Certyfikat Klucza Publicznego" - Pobierz PDF

CEPIK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów - Pobierz PDF

CEPiK 2.0 - dostęp VPN - warunki techniczne - Pobierz PDF

Komunikacja SKP z CEPiK 2.0 zawierająca uwagi, które w większości zostały zgłoszone przez „SUNRISE” P.H.U - Pobierz PDF


 

3 czerwca 2016 r.

Informacja ze strony www.cepik.gov.pl/aktualnosci

Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

26 kwietnia br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 1 podprojektu Integracja.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zamawiającego - Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki a także przedstawiciele producentów oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów.

Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Ogólny postęp prac integracyjnych w tej grupie został oceniony na 62%. Najbardziej zaawansowanym producentem jest  firma Japa Software, która przetestowała wszystkie dostępne metody w obrębie usług udostępnionych dla podmiotów SKP.

W drugiej części spotkania uczestnikom zaprezentowany został harmonogram pilotażu weryfikacji połączenia z SI CEPiK 2.0.  Zakłada się, że pilotaż będzie trwał około miesiąca. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie komitetu sterującego grupy 1,  odbędzie się ono po zakończeniu pilotażu.


 

09 marca 2016 r.

Uprzejmie informuję, iż mimo przesunięcia terminu wejścia w życie systemu CEPiK 2.0 na dzień 01 stycznia 2017 roku, nie zawieszono prac związanych z jego wdrożeniem. W dniu 13 stycznia w Centralnym Ośrodki Informatyki (COI) w Warszawie oraz 21 stycznia i 01 marca 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji (MC), odbyły się spotkania integracyjne Komitetu Sterującego, w których brałem aktywny udział wraz z przedstawicielami firm JaPa i BPG Maxine Gawron. Podczas pierwszego posiedzenia przedstawiono ogólne zasady zarządzania projektem i harmonogram integracji. Na dzień 29 marca 2016 r. wyznaczono zamknięcie okresu wdrażania procesów w środowisku testowym. Od kwietnia rozpoczną się testy w środowisku produkcyjnym. Planowany termin zakończenia integracji to wrzesień 2016 roku. Na spotkaniu w dniu 01 marca 2016 r. jako jedyni zostaliśmy wyróżnieni przez COI i MC za stopień zaawansowania i zrealizowania dotychczasowych prac dostosowujących program SKP PRO do współpracy z systemem CEPIK 2.0.

Wypełnienie formularza oraz udział w seminariach szkoleniowych w kwietniu i maju 2016 r. pozwoli na właściwe przygotowanie stacji kontroli pojazdów do komunikacji z CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów) w zakresie podłączenia do systemu CEPiK 2.0, za pomocą zestawionego tunelu VPN (Virtual Private Network). Szczegóły związane z tematyką spotkań rozsyła SITK RP oddział Krosno, dostępne są także na następujących stronach: www.klubdiagnosty.pl, www.dlid.pl, www.sunrise-phu.pl, www.japa.com.pl, www.stacja.com.pl i www.autoexpert.pl

Udziału w spotkaniach nie należy bagatelizować, ponieważ każdy podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów musi sam zadbać o komunikację z CEPiK 2.0. Przygotowanie oprogramowania SKP PRO do współpracy z CEPiK 2.0, a bezpieczna transmisja danych to dwie różne sprawy.


 

25 lutego 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego - www.nik.gov.pl


 

04 stycznia 2016 r.

Nowe przepisy w SKP - www.autoexpert.pl 


 

02 stycznia 2016 r.

Kolejna zmiana przepisów CEPIK 2.0 -  www.klubdiagnosty.pl


 

31 grudnia 2015 r.

Przepisy dotyczące wystawiania faktur, sposobu pobierania opłat za badania techniczne i opłaty ewidencyjnej nie ulegają zmianie z dniem 4 stycznia 2016 r. www.klubdiagnosty.pl

Informacja zamieszczona dnia 22 grudnia 2015 r. na stronie www.klubdiagnosty.pl dotycząca momentu pobierania opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów z dniem 4 stycznia 2016 r. jest nieaktualna.


 

22 grudnia 2015 r.

Prezydent podpisał ustawę - zmodernizowany System informatyczny CEPiK przesunięty o rok. 


 

16 grudnia 2015 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczący przesunięcia terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r., został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8B40F6AE367360D3C1257F11003E79C2


 

02 grudnia 2015 r.

Prace przy dostosowaniu programu SKP PRO do systemu CEPiK 2.0 są już na ukończeniu i termin 04 stycznia 2016 roku jest niezagrożony. Niezależnie od tego co wydarzy się w sprawie CEPiK 2.0 w najbliższych dniach (tygodniach), program będzie gotowy do pracy zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

UWAGA:

Dostęp do katalogu marek i typów NIE oznacza dostępu do danych homologacyjnych. Zapytania do CEPiK o dane techniczne dotyczą tylko i wyłącznie pojazdów JUŻ zarejestrowanych w Polsce. W związku z wieloma niedopowiedzeniami, informujemy, iż minimalny wymagany system operacyjny to Windows XP SP3. Mając jednak na uwadze, konieczność dalszego rozwoju kart kryptograficznych, algorytmów stosowanych przy ich obsłudze oraz braku wspierania tego systemu przez producenta (Microsoft), należy przygotować się do stopniowego wdrażania nowszych systemów operacyjnych. Zalecamy unikanie systemów w wersjach najtańszych (tzw. Home, Starter itp.).

Źródło: www.japa.com.pl


 

25 listopada 2015 r.

W związku z informacją o rekomendowaniu przez MSWiA przesunięcia wdrożenia systemu CEPiK 2.0, pragniemy wyjaśnić:

Źródłem rekomendowanego przesunięcia wdrożenia nie są opóźnienia bądź jakiekolwiek zaniedbania po stronie Centralnego Ośrodka Informatyki. Prace nad projektem będą przez COI realizowane dalej zgodnie z planem, wynikającym z umowy z MSWiA.

Warstwa, za którą odpowiada COI, w tym część centralna systemu CEPiK 2.0, zgodna ze znowelizowanymi przepisami, interfejsy do wymiany danych, zapewnienie środowiska integracyjnego dla podmiotów wymieniających dane z CEPiK oraz budowa e-usług - przebiegają zgodnie z harmonogramem. Elementy te będą technicznie gotowe do wdrożenia do końca tego roku. Data ich uruchomienia produkcyjnego będzie zależna od terminu wejścia w życie odpowiednich przepisów.

 

Żródło: http://www.coi.gov.pl/artykul/komunikat-w-sprawie-systemu-cepik-2-0.html


 

24 listopada 2015 r.

Istotne uwagi do komunikacji SKP przez internet z systemem CEPiK 2.0 !

 

SKP muszą posiadać dwa certyfikaty:

  1. SSL do bezpiecznego przesyłania danych z/do Systemu CEPik 2.0 (Wnioski będzie można składać za pośrednictwem Portalu www.cepik.gov.pl – gdzie na przełomie listopada/grudnia zostanie opublikowana elektroniczna wersja formularzy na potrzeby obsługi wniosków o certyfikaty, za pomocą której będą przesyłane elektronicznie wypełnione wnioski)
  2. VPN do bezpiecznej transmisji systemów informatycznych SKP z CEPiK 2.0 (wnioski będą dostępne j.w.)

Zgodnie z wytycznymi CEPiK 2.0 każde stanowisko komputerowe, które będzie się łączyć z CEPiK 2.0 musi posiadać kartę z odpowiednim certyfikatem i czytnik (na jednej karcie mogą być dwa certyfikaty SSL i VPN) (Karty posiadające aktualny certyfikat do komunikacji z CEPiK 1.0 są ważne, należy kupić zestaw na każdy dodatkowy komputer)

Informacja w sprawie zakupu zestawów kryptograficznych (kart i czytników) znajduje się na stronie www.sunrise-phu.pl

 

Realizacja połączeń VPN do CEPiK 2.0:

1. Zestawienie połączenia VPN

Do poprawnego zestawienia tunelu VPN wymagane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez MSW. Certyfikat jest dostarczony w postaci pliku .p12.

1.1. Połączenie typu LAN-TO-LAN

W przypadku połączeń VPN typu LAN-to-LAN urządzenie sieciowe (np. router) należy odpowiednio skonfigurować, aby do połączenia VPN wykorzystywało otrzymany certyfikat wraz z kluczem prywatnym. Rozwiązanie sprzętowe: urządzenie VPN CISCO - wskazane dla rozwiązań sieciowych więcej niż 2 stanowiska

1.2. Połączenie typu Remote Access

Kanał VPN typu Remote Access ma na celu umożliwienie zdalnej pracy z aplikacją jednej stacji roboczej z wykorzystaniem transmisji poprzez szyfrowany kanał VPN. Jest to połączenie oparte o architekturę klient – serwer i do zestawienia kanału szyfrowanego niezbędne jest oprogramowanie klienckie, które musi zostać zainstalowane na stacji roboczej. Do poprawnego skonfigurowania zdalnego dostępu należy zainstalować oprogramowanie Cisco VPN Client - bezpieczne rozwiązanie.

Po poprawnej instalacji Cisco VPN Client przystępujemy do instalacji wymaganych certyfikatów.

Rozwiązanie oparte na oprogramowaniu: Cisco VPN Client - wskazane dla rozwiązań jednostanowiskowych.

Stacje Kontroli Pojazdów zainteresowane rozwiązaniem połączenia VPN (LAN-to-LAN i Remote Access) proszę o kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. podając numer SKP oraz ilość stanowisk komputerowych.


 

23 listopada 2015 r. 

Informacja dostarczona przez Centralny Ośrodek Informatyki - CEPiK 2.0 - dostęp VPN - Pobierz PDF


 

20 listopada 2015 r. 

Informacja opublikowana jest także na stronie CEPiK-u.

MSW Departament Ewidencji Państwowych - CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów - Pobierz PDF